มันเป็นข้อความจากที่นี่

รายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์/ลิ้งค์

 

【ลิขสิทธิ์】

ลิขสิทธิ์ของบทความ, ภาพถ่าย, ภาพแผนภูมิ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ลงบนโฮมเพจของจังหวัดไซตะมะ เป็นของจังหวัด
ไซตะมะและสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวไซตะมะ นิติบุคคลประเภทบริษัททั่วไป รวมทั้งผู้นำเสนอข้อมูลนั้น
ห้ามไม่ให้นำข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไปแล้วนั้นไปลงหรือนำไปใช้อ้างอิงในสื่ออื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความเห็น
ชอบจากจังหวัดไซตะมะ ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยินยอมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ “ทำสำเนาเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว”
หรือ “ใช้อ้างอิง”

【การนำข้อมูลที่ลงในโฮมเพจไปลงในสื่ออื่น】

กรณีที่ต้องการนำข้อมูล, ภาพ ฯลฯ ที่ลงในโฮมเพจนี้ไปลงที่อื่น กรุณาติดต่อขอความยินยอมจากฝ่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดไซตะมะก่อนทุกครั้ง
 สถานที่ติดต่อ: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า ฝ่ายการท่องเที่ยวจังหวัดไซตะมะ
                               a3950-01@pref.saitama.lg.jp
      อนึ่ง กรุณาทำความเข้าใจไว้ล่วงหน้าว่า บางกรณีอาจไม่ยินยอมให้นำภาพ ฯลฯ บางส่วนไปลงบนสื่ออื่น
      เนื่องจากปัญหาลิขสิทธิ์ ฯลฯ

【ลิ้งค์】

1.   การลิ้งค์ไปที่ “จกโกะทะบิ-ไซตะมะ” นั้นตามหลักการสามารถทำได้โดยอิสระ
      แต่ กรุณาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นลิ้งค์ของโฮมเพจนี้  อย่าแสดงในลักษณะที่ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
      เว็บเพจตนเอง
2.   ขอให้ทำความเข้าไว้ล่วงหน้าว่าโฮมเพจของจังหวัดไซตะมะแต่ละหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งโดยไม่มี
      การแจ้งล่วงหน้า
3.  การเชื่อมต่อลิ้งค์ถึงกันนั้นมีอยู่อย่างจำกัดในระหว่าง รัฐบาลกลาง, จังหวัด, เมือง/ตำบล/หมู่บ้านภายในจังหวัด,
 องค์กรสาธารณะภายในจังหวัดเท่านั้น
4. กรุณาใช้แบนเนอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้
 แบนเนอร์มี 3 ชนิด กรุณาดาวน์โหลดชนิดที่ต้องการไปใช้
 ข้อความที่ใช้แทนแบนเนอร์คือ “ลิ้งค์ไปยัง “จกโกะทะบิ-ไซตะมะ” เว็บไซต์การท่องเที่ยวของทางการจังหวัด
 ไซตะมะ”

ちょこたび埼玉バナー1

ちょこたび埼玉バナー2

ちょこたび埼玉バナー3