มันเป็นข้อความจากที่นี่

นโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคล/ข้อยกเว้น

จังหวัดไซตะมะดำเนินการรวบรวม, ใช้และควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตาม “บทบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล จังหวัดไซตะมะ" อย่างเหมาะสมดังที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ พร้อมกับพยายามจัดทำโฮมเพจที่ทุกท่านสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างสบายใจไร้กังวล

ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึงข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้ซึ่งได้แก่ที่อยู่, ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล ฯลฯ ที่จังหวัดไซตะมะได้
รับผ่านทางโฮมเพจนี้

เกณฑ์จำกัดการเก็บรวมรวมข้อมูล

เมื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางโฮมเพจนี้ ทางจังหวัดจะแสดงจุดมุ่งหมายด้านธุรการอย่างชัดเจนแล้ว
จึงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในขอบเขตที่จำเป็นตามจุดมุ่งหมายนั้น และตามหลักการข้อมูลเหล่านั้นต้องเป็น
ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการโฮมเพจมอบให้ด้วยความสมัครใจ (ลงทะเบียน) โดยตามหลักการจะได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับอุดมการณ์, ความเชื่อ, ศาสนา ฯลฯ

การควบคุมดูแลข้อมูลอย่างเหมาะสม

หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งจะควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านโฮมเพจนี้ โดยดำเนิน
มาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยทั้งทางด้านที่เกี่ยวกับตัวข้อมูล, ทางด้านเทคนิคและทางด้านที่เกี่ยวกับองค์กร
เพื่อป้องกันการสูญหาย, การถูกลักขโมย และการนำไปใช้ผิดจุดประสงค์ รวมทั้งจัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่
ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วทิ้งไปโดยเร็ว

เกณฑ์จำกัดการใช้และการมอบข้อมูลส่วนบุคคล

ทางจังหวัดจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายการเก็บรวบรวมข้อมูลที่กำหนดไว้ อย่างเช่น
นำไปใช้ภายในหน่วยงานหรือมอบให้แก่คนภายนอก ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
      เมื่อจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คนภายนอกเป็นกรณีพิเศษ ทางจังหวัดจะขอร้องให้ผู้รับจัดการอย่าง
เหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับไป

ขอบเขตการใช้

นโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้กับโฮมเพจที่บริหารจัดการและควบคุมโดยฝ่ายการท่องเที่ยว กองอุตสาหกรรม
และแรงงานจังหวัดไซตะมะ/สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวไซตะมะ นิติบุคคลประเภทบริษัททั่วไปเท่านั้น

ข้อยกเว้น

ข้อมูลที่ลงบนโฮมเพจนี้หวังได้ว่าจะมีความถูกต้องสมบูรณ์ แต่จังหวัดไซตะมะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้นเกี่ยวกับการ
กระทำใด ๆ ของผู้ที่นำข้อมูลของโฮมเพจนี้ไปใช้
จังหวัดไซตะมะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับหรือผู้ใช้สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลที่สาม
อันเกิดจากการใช้โฮมเพจนี้