มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

ฮนโซะเมะ ยุกะตะ

สมัยเอะโดะ บริเวณโซกะกลายเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญเนื่องมาจากการแพร่หลายของฝ้ายและการเผยแพร่กรรมวิธีการพิมพ์ลวดลายลงบนผ้าสำหรับทำกิโมโนแบบลำลองและการย้อมสีเพื่อให้เกษตรกรทำกันช่วงหยุดงานในไร่นา  การมีแหล่งน้ำสะอาดที่มีปริมาณน้ำอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำนะคะงะวะและแม่น้ำอะยะเซะรวมทั้งการอยู่ใกล้เอะโดะซึ่งเป็นแหล่งบริโภคขนาดใหญ่ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แหล่งผลิตแห่งนี้มีพัฒนาการสูงขึ้นตลอดมา
ลักษณะพิเศษของการย้อมผ้าที่นี่คือกรรมวิธีที่เรียกว่า "จูเซ็น" ซึ่งได้แก่การเทสีย้อมลวดลาย  ผลผลิตหลักคือกิโมโนแบบลำลอง,ผ้าเช็ดมือ,ฟุโระชิกิ ผ้าสำหรับห่อสิ่งของ ฯลฯ
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ