มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

โอะงะวะวะชิ (กระดาษโฮะโซะคะวะ)

อะงะวะชินี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณ1200 ปีมาแล้วในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิ์โคนิน  กรรมวิธีการผลิตกระดาษที่ถ่ายทอดมาจากเขตคิชูทำให้กระดาษโฮะโซะคะวะกลายเป็นกระดาษญี่ปุ่นที่มีความสำคัญโดดเด่นของแหล่งผลิต
กระดาษ 100% ที่ไม่การฟอกหรือย้อมสีและเนื้อเหนียวทนเป็นการผสมผสานที่ลงตัวอย่างที่ไม่พบในกระดาษอื่น
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ