มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

บุชูมิงะกิ ฮนงะวะระ

ท้องถิ่นนี้ โดยเฉพาะที่เขตฟุคะยะ, เขตโคะดะมะ มีดินเหนียวคุณภาพดี จึงเริ่มผลิตกระเบื้องมุงหลังคากันมานานตั้งแต่สมัยนารา บุชูมิงะกิ
ฮนงะวะระเป็นกระเบื้องชั้นสูงที่มีความสวยงามและแข็งแกร่งเป็นเลิศ ใช้มุงหลังคาวัด, ศาลเจ้า และสิ่งก่อสร้างโอ่อ่าอลังการ
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ