มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

โอะนิงะวะระ

ท้องถิ่นนี้ โดยเฉพาะที่เขตฟุคะยะ, เขตโคะดะมะ มีดินเหนียวคุณภาพดี จึงเริ่มผลิตกระเบื้องมุงหลังคากันมานานตั้งแต่สมัยนารา โอะนิงะวะระเป็นกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาศาลเจ้า, วัดพุทธศาสนาและบ้านเรือนทั่วไป เพราะเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าภูตผีปีศาจและคุ้มครองบ้านเรือนให้รอดพ้นจากภัยอันตราย
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ