มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

ฮนโจ โอะริโมะโนะ (ฮนโจคะซุริ)

การทอผ้าเริ่มจากการทอไหมเส้นใหญ่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไหมบนพื้นที่แถบภาคเหนือของจังหวัด
ผลิตผ้าชนิดต่าง ๆ ในวงกว้างซึ่งได้แก่ ผ้าลายทอมือ, ผ้าลายทอแบบอิตะจิเมะคะซุริ, ผ้าทอพิมพ์ลายย้อมสี ฯลฯ ทั้งที่เป็นลายเรียบ ๆ และลายที่ละเอียดซับซ้อนที่สุด
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ