มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

คุมะงะยะโซะเมะ (โคะมน)

ต้นกำเนิดของการย้อมผ้าแบบคุมะงะยะโซะเมะ
นั้น กล่าวกันว่าอยู่ใน ช่วงปี 1688-1704 ของสมัยเอะโดะ คุมุงะยะมีการปลูกฝ้ายกระจายตัวอยู่ทั่วไป ประกอบกับน้ำบาดาลของแม่น้ำอะระงะวะยังผุดขึ้นมาตามลำน้ำ โดยเฉพาะที่แม่น้ำโฮะชิคะวะ บรรดาผู้ประกอบกิจการย้อมผ้าจึงพากันมาร่วมตัวกันที่นั่น
ระยะแรกผลผลิตส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายย้อมสี แต่พอคนทั่วไปได้รับอนุญาตให้ให้ผ้าทอไหมได้ ก็เปลี่ยนมาเป็นการผลิตผ้าไหมย้อมสีและพิมพ์ลาย กรรมวิธียูเซ็นวาดลวดลายด้วยมือที่มีความสง่างามมากนั้น ได้รับการสืบทอดมาจนทุกวันนี้ ลวดลายโคะมนที่ละเอียดงดงามยิ่งนั้นสะท้อนให้เห็นทักษะอันสูงส่งของช่างฝีมือ
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ