มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

ตุ๊กตาเอะโดะ คิเมะโคะมิ

ตุ๊กตาคิเมะโคะมิที่เริ่มมีในเกียวโตมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18  นั้น นิยมทำกันอย่างมากในเอะโดะช่วงปลายยุคสมัยของรัฐบาลโชกุน
และเทคนิคการทำตุ๊กตาแบบนี้ได้แพร่เข้ามายังอิวะสึกิด้วย ตุ๊กตาคิเมะโคะมิที่มีความทนทานไม่แตกหักง่ายนี้ ประดิษฐ์ด้วยกรรมวิธีที่ทำให้ดูเหมือนสวมเสื้อผ้างดงามทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีการสวมใส่จริง
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ
・สินค้างานฝีมือที่กำหนดโดยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม