มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

ตู๊กตาโทะโคะโระซะวะ (โอะชิเอะ ฮะโงะอิตะ)

ช่วงกลางสมัยเอะโดะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรวาดภาพ, ทำภาพแบบติดแปะลงบนแผ่นไม้ฮะโงะอิตะ เป็นอาชีพเสริมระหว่างหยุดงานในไร่นา
หลังจากนั้นช่างทำฮินะนิงเงียวในท้องถิ่นที่ได้เรียนกรรมวิธีการทำโอะชิเอะมาก็ได้เริ่มทำฮะโงะอิตะที่ประดับด้วยภาพแบบโอะชิเอะ
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ