มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

ตู๊กตาโทะโคะโระซะวะ (ฮินะนิงเงียว)

กล่าวกันว่าร้านตุ๊กตา 3 ร้านได้เริ่มประดิษฐ์ตุ๊กตาแบบนี้ในปี 1849 ซึ่งเป็นช่วงปลายสมัยเอะโดะ
หลังจากนั้น ช่างผลิตตุ๊กตาเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้น และได้พัฒนาการแต่งตัวตุ๊กตาซึ่งเป็นงานถนัดก้าวหน้าสืบมาจนทุกวันนี้ 
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ