มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

ทะเกะสึริซะโอะ

ช่วงทศวรรษปี 1780 โทะบะ ชิเงะโซแห่งคะวะงุจิเป็นคนเริ่มใช้ไม้ไผ่ที่เรียกว่าโฮะเทจิกุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนี้ทำคันเบ็ดตกปลา
จนกระทั่งราวปี 1865-1868 จึงพัฒนามาเป็นคันเบ็ดแบบสวมต่อกันเป็นช่วง ๆ แบบที่ใช้กันในปัจจุบัน
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ