มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

นะงะอิตะจูงะตะ

สมัยเอะโดะ บริเวณโซกะกลายเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญเนื่องมาจากการแพร่หลายของฝ้ายและการเผยแพร่กรรมวิธีการพิมพ์ลวดลายลงบนผ้าสำหรับทำกิโมโนแบบลำลองแบบที่เรียกว่านะงะอิตะจูงะตะและการย้อมสีเพื่อให้เกษตรกรทำกันช่วงหยุดงานในไร่นา การมีแหล่งน้ำสะอาดที่มีปริมาณน้ำอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำนะคะงะวะและแม่น้ำอะยะเซะรวมทั้งการอยู่ใกล้เอะโดะซึ่งเป็นแหล่งบริโภคขนาดใหญ่ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แหล่งผลิตแห่งนี้มีพัฒนาการสูงขึ้นตลอดมา   "จูงะตะ" คือชื่อลายที่ใช้กระดาษแม่พิมพ์ลวดลายขนาดใหญ่กว่ากระดาษแม่พิมพ์ลายเล็กที่เรียกว่า
"โคะมน" แต่เล็กกว่าลายใหญ่ "ไดมน" และใช้เป็นชื่อสามัญของกิโมโนแบบลำลองที่มีลายขนาดดังกล่าวผลผลิตหลักคือกิโมโนแบบลำลอง, ผ้าเช็ดมือ,ฟุโระชิกิ ผ้าสำหรับห่อสิ่งของฯลฯ
*นะงะอิตะ…คือแผ่นกระดานวางกาวสำหรับขึงผ้าให้ตึง
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ