มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

ตุ๊กตาอิวะสึกิ

ล่าวกันว่าตุ๊กตาอิวะสึกิมีต้นกำเนิดมาจากการที่ช่างทำพระพุทธรูปจากเกียวโตที่เดินทางมาซ่อมแซมวัดโทโชงูที่นิกโกเมื่อราวปี 1690 นำเอาขี้เลื่อยของไม้คิริมาทำเป็นตุ๊กตา
เป็นตุ๊กตาแต่งกิโนโนผ้าไหมงดงามใช้ประดับในช่วงเทศกาลฮินะมะสึริสำหรับเด็กผู้หญิง
ไซตะมะเป็นแหล่งที่มีการผลิตส่วนหัวของตุ๊กตามากกว่าเขตอื่น ๆ
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ
・สินค้างานฝีมือที่กำหนดโดยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม