มันเป็นข้อความจากที่นี่

แผนที่นำทาง

ประกาศ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

เข้าถึงคะวะโงะเอะ
 • อิเกะบุกุโระ➡คะวะโงะเอะ
  เดินทางด้วยรถไฟคิวโคสายโทบุโทโจ ประมาณ 30 นาที
 • ชินจุกุ➡ฮนคะวะโงะเอะ
  เดินทางด้วยรถไฟทคคิวสายเซบุชินจุกุ ประมาณ 45 นาที
 • ชินจุกุ➡คะวะโงะเอะ
  เดินทางด้วยรถไฟไคโซะกุสาย JR ไซเคียว ประมาณ 50 นาที
 • อุเอะโนะ➡โอมิยะ,
  เดินทางด้วยรถไฟสาย JR ทะกะซะกิ ประมาณ 26 นาที,
  โอมิยะ➡คะวะโงะเอะ,เดินทางด้วยรถไฟสาย JR คะวะโงะเอะ ประมาณ 23 นาที
 • ทางด่วนคันเอะสึจากเนะริมะI.C.➡คะวะโงะเอะI.C.(ประมาณ 21 กม.)
 • ทางด่วนชูโอจากฮะจิโอจิI.C.➡เค็นโอโดคะวะชิมะI.C.(ประมาณ 58 กม.)
เข้าถึงจิจิบุ/นะงะโทะโระ
 • อิเกะบุกุโระ➡เซบุจิจิบุ/โอะฮะนะบะทะเกะ เดินทางด้วยทคคิวเรดแอโรว์ ประมาณ 80 นาที,เซบุจิจิบุ/โอะฮะนะบะทะเกะ➡นะงะโทะโระ เดินทางด้วยจิจิบุเทะสึโด ประมาณ 23 นาท
 • อุเอะโนะ➡คุมุงะยะ เดินทางด้วย JR ทะกะซะกิประมาณ 65 นาที,คุมะงะยะ➡นะงะโทะโระ เดินทางด้วยจิจิบุเทะสึโด ประมาณ 55 นาที,นะงะโทะโระ➡จิจิบุ เดินทางด้วยจิจิบุเทะสึโด ประมาณ 20 นาที
 • ทางด่วนคันเอะสึจากเนะริมะI.C.➡ฮะนะโซะโนะI.C.➡ทางหลวงสาย 140 (ด้านจิจิบุ/นะงะโทะโระ)➡ผ่านด่านเก็บเงิน มินะโนะโยะริอิ(ประมาณ 71 กม.)
เข้าถึงโอมิยะ
 • อิเกะบุกุโระ➡โอมิยะ เดินทางด้วยรถไฟสาย JR โชนันชินจุกุ ประมาณ 25 นาที
 • อุเอะโนะ➡โอมิยะ เดินทางด้วยรถไฟสาย JR ทะกะซะกิ/อุสึโนะมิยะ ประมาณ 26 นาที
 • ทางด่วนคันเอะสึจากเนะริมะI.C.➡ผ่านทางด่วนรอบนอกไกคัน/ทางด่วนรอบเมืองสายไซตะมะโอมิยะ(ประมาณ41กม.)