Main content starts here.

Photos gallery

Saitama Prefectural Official Photos

 

Nature & Scenery

azisai

joseisendo

nouninji

tenkupoppy

kinchakumanju

Azisai(Satte city)

Ukiyano Satono OnnaSendousan  (Kazo city)

 Akino Nouninji   (Hanno city)

Chichibu Kougen Bokujouno Popībatake(Minano town)

Hijuutan(Hidaka city)

hitsujiyama

tsukinoishimomiji

Hoshikawa Illumination

Village of ancient lotus

Chichibu Geo Gravity Park

Hitsujiyama Kouen  (Chichibu city)

Tsukinoishi Momiji Koen(Nagatoro town)

Hoshikawa Illumination(Kumagaya city)

Village of ancient lotus(Gyoda city)

Chichibu Geo Gravity Park(Chichibu city)

Outer Underground Discharge Channel

Nobidome-yosui Canal

 Saitama Prefecture Nature Learning Center

 Nakagawa Yashio Flower Park

 The Hundred Caves of Yoshimi 

Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel(Kasukabe city)

  Nobidome-yosui Canal  (Niiza city)

Saitama Prefecture Nature Learning Center      (Kitamoto city)

Nakagawa Yashio Flower Park(Yashio city)

The Hundred Caves of Yoshimi (Hyakuana)(Yoshimi town)

 Icicles of Ashigakubo

 Chichibu Kegon Falls

 

 

 

 Icicles of Ashigakubo(Yokoze town)

         Chichibu Kegon Falls        (Minano town)

 

 

 

         

Flowers

 

azisai

tenkupoppy

kinchakumanju

hitsujiyama

 Kakyunosato Rose garden

Azisai(Satte city)

Chichibu Kougen Bokujouno Popībatake(Minano town)

Hijuutan(Hidaka city)

Hitsujiyama Kouen  (Chichibu city)

Kakyunosato Rose garden(Konosu city)

 Satte Daffodils Festival

 kinchakuda2

 Kunugin no nanamagari

 

 

 Satte Daffodils Festival(Satte city)

Kinchakuda(Hidaka city)

Kunugi no nanamagari Roubai(Japanese allspice)(Tokigawa town)

 

 

     

 

 

 

Festivals & Events

 uchiwa

 joseisendo

 koinobori

 tsukinoishimomiji

 Shukuba Festival

    Uchiwa Matsuri    (Kumagaya city)

Ukiyano Satono OnnaSendousan  (Kazo city)

     Jambo Koinobori      (Kazo city)

Tsukinoishi Momiji Koen(Nagatoro town)

      Shukuba Festival       (Sugito town)

         

History & Culture

shoutenzn

nouninji

TheIwatsukiNingyoMuseusq. m.

Townscape of warehouse

Tokyo Olympic Flame Cauldron

Kangiin Syoudendou(Kumagaya City)

Akino Nouninji(Hanno city)

The Iwatsuki Ningyo Museum(Saitama city)

Townscape of Warehouse(Kawagoe city)

The 1964 Tokyo Olympic Flame Cauldron  (Kawaguchi city)

Tokorozawa Aviation Museum

Shokakuji

Tamashiki Shrine

Hyakutai Kannon-do

Yakyuinari Shrine

Tokorozawa Aviation Museum(Tokorozawa City)

Shokakuji(Hanno city)

        Tamashiki Shrine       (Kazo city)

Hyakutai Kannon-do (Hall)(Honjo city)

 Yakyuinari Shrine  (Higashi Matsuyama city)

Miyanoen Tea Farm Tea experience

Soka matsubara 「Zensouan Hakutai no kakaku」

Soba-dokoro「Maruka」

Shikishima Shrine Tagoyama Fujizuka

Benibana Furusato Hall

Miyanoen Tea FarmTea Experience(Sayama city)

 Soka matsubara 「Zensouan Hakutai no kakaku」(Soka city)

 Soba-dokoro「Maruka」(Asaka city)

Shikishima Shrine Tagoyama Fujizuka(Shiki city)

 Benibana Furusato Hall(Okegawa city)

Washinomiya Shrine

InchoZudonoGongensha

Izumo Iwai Shrine

Kijin Shrine

 Saitama traditional crafts Hall

Washinomiya Shrine Washinomiya Saibarakagura(Kuki city)

Zudono Gongensha Shrine 2019 Tadatsugukou Rekishi Festival(Ina town)

Izumo Iwai Shrine(Moroyama town)

    Kijin Shrine   (Arashiyama town)

 Saitama Traditional         Crafts Hall     (Ogawa town)

 Hodosan Shrine

 Michinoeki-Ryokami Onsen Yakushinoyu

 Washi-no-Sato Higashi-Chichibu

 FupuKobayashi Mikanyama

 

Hodosan Shrine(Nagatoro town)

Michinoeki-Ryokami Onsen Yakushinoyu(Ogano town)

 Washi-no-Sato Higashi-    Chichibu(Higashi chichibu city)

Fupu・Kobayashi Mikan-yama(Yorii town)